Vad är trovärdigt och vad är inte

Vad är trovärdigt och vad är inte

En journalist som arbetar vill beskriva verkligheten och relatera till ett problem, påvisa något som inte är korrekt eller kanske uppmärksamma ett visst ämne. Men många gånger går det också att ifrågasätta om en journalist alltid kan vara objektiv. Vi människor skapas alltid efter det vi upplever, det som vi sett med egna ögon och som vi tror på – vilket skapar en egen sanning som är subjektiv efter ens egna upplevelser.

Att arbeta som journalist innebär att sätta allt detta åt sidan och fokusera på det resultat som faktiskt arbetas fram. Men är detta möjligt? Det sker en livlig debatt kring ämnet, där vissa menar på att journalistik inte alltid går att vara pålitlig, eftersom en journalist alltid kommer att beskriva verkligheten med sina egna ögon. Många menar på att journalistik alltid måste vara objektiv för att också kunna vara pålitlig.

Yrkesetik inom journalistik

Att arbeta som journalist innebär att man skall beskriva verkligheten och det som undersöks såsom det faktiskt ter sig vara. Det gäller att ha en mycket stark yrkesetik och att journalisten arbetat med att hålla en hög integritet. Annars så tappar journalisten sin trovärdighet som journalist och det påverkar yrket negativt i sin helhet. En journalist förbinder sig till att följa de yrkesetiska regler som journalistförbundet har beslutat kring.

Journalistförbundet arbetar aktivt för att hela tiden hålla sig uppdaterade inom etik, eftersom detta är en av grundpelarna för den journalistiska trovärdighet. En journalist skall följa de riktlinjer som finns, vilket kan innebära att exempelvis hålla sina källor anonyma om det så krävs och att kunna beskriva verkligheten även om denna inte är det som journalisten sökte efter. Yrkesetik är A och O för journalistens yrkesutövning och bör alltid komma i första hand.

Varför har journalistiken tappat sin trovärdighet?

En av anledningarna till varför journalistik och journalister har tappat sin trovärdighet är för att det många gånger tummas på källkritiken. Detta är en av de fundamentala grundreglerna när man arbetar som journalist, man måste se till att det material som publiceras är sanningsenlig och att källan som beskriver det som efterfrågas är riktig och inte manipulerad. Att vara källkritisk till sitt eget material leder till ett  ökat förtroende och mer pålitlighet.

En annan anledning till varför journalister tappat trovärdighet är för att de beskriver ämnen som de egentligen inte har någon större kunskap inom. De väljer att tro på den kunskap som de själva besitter, utan att ha i åtanke att andra sanningar existerar. Som journalist måste man vara kunnig inom ämnet och alltid hålla sig opartisk, annars förloras pålitligheten totalt. Det är viktigt för en journalist att alltid kunna rannsaka sig själv och sitt arbete.

Vad är pålitligt inom journalistik?

Att följa sanningen, vart den än leder och beskriva detta så riktigt som möjligt, är att bedriva en pålitlig journalistik. Det gäller att inte låta sig influeras av vad man själv anser och tror på, utan att kunna sätta alla sina egna åsikter åt sidan och beskriva verkligheten. Pålitlig journalistik gör just detta, utan att påverkas av andras åsikter eller makthavande. Pålitlig journalistik står starkt på egna ben.

Det som inte är pålitligt inom journalistik är att utesluta och exkludera information som är essentiell för att beskriva ett visst ämne om man som journalist själv anser att detta leder ifrån det hållet som man själv trodde var sanningen. Det handlar om att beskriva händelser på ett vinklat sätt och att publicera material som inte är sanningsenliga. En journalist som inte är pålitlig gör inte bara fel för sig själv utan påverkar hela yrket negativt.

Yttrandefrihet inom journalistik

I Sverige så är det tillåtet att yttra sina tankar och det finns starka lagar som skyddar denna rättighet. Journalistiken arbetar starkt för att detta skall fortsätta vara så fritt som möjligt, men samtidigt så måste dessa omständigheter allt för ofta försvaras. För att kunna granska på ett journalistiskt sätt så gäller det också att offentlighetsprincipen alltid gäller, annars är det svårt som journalist att faktiskt kunna ifrågasätta det som undersöks.

Journalistik och upphovsrätt

Journalisten skall själv producera sina texter, bilder eller annan sorts material som skapas. Man får alltså inte som journalist kopiera, dock får man citera annan källa för att stärka sitt eget material. Arbetar journalisten inte på detta sätt så går man mot upphovsrätten och ens pålitlighet kommer på så sätt att ifrågasättas. På samma sätt som journalisten vill att ens eget material skall uppmärksammas, så bör man uppmärksamma andra journalister på ett korrekt sätt.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.