Olika typer av journalistik

Olika typer av journalistik

Innan vi går in på vilka olika typer av journalistik det finns idag definierar vi vad journalistik egentligen är. Journalistik är ett samlingsnamn för framställningen, insamlingen, urvalet och bearbetningen av information från verkliga händelser som för det mesta är aktuella. Det är journalisters uppgift att göra detta och att sedan sprida materialet till allmänheten genom olika medier. Media brukar kallas för den tredje statsmakten då det blivit en så stor del av människors liv.

Journalistik kan också sägas vara vetenskapen som studerar journalisters arbete där det utreds hur faktorer som censur, yttrandefrihet, statliga restriktioner, diskriminering mot vissa grupper samt pressetiska regler påverkar media och journalisters vardag i deras arbete. Journalistik definieras ofta genom användandet av en mängd frågor som till exempel när?, var?, hur?, vem?, vad? och varför? som används för att beskriva händelseförlopp och nyheter som sker runtom i världen idag.

 

Tidningar

Tidningsjournalistik är nog den typ av rapportering de flesta tänker på när de här ordet journalistik. De journalister som arbetar för tidningar kallas för tidningsreportrar. Tidningsreportrar börjar antingen via egna uppslag eller genom tips som blivit inskickade till redaktionen. På större tidningar är journalisterna vanligtvis tilldelade ett ämnesområde som de själva eller tillsammans med kollegor ansvarar för att täcka. Tidningsreportrar samarbetar ofta med en fotograf för att komplettera sin rapportering med foton eller rörliga bilder.

Journalisterna påbörjar först skrivandet av texten efter att de samlat in och sammanställt allt material från efterforskningar och intervjuer. Därefter skickas de flesta bilder in till tidningens central för att där redigeras och få en lämplig rubrik. Flera sådana här artiklar sammanställs sedan i en provupplaga som tidningens chefredaktör måste godkänna innan den kan tryckas. Såväl artikelns innehåll som stil och språk ses över noggrant innan texten godkänns för publicering.

Radio och TV

För att etablera en fungerande berättarstil är journalisten som samlat ihop all information även med vid redigeringen av det rörliga materialet. Det är även vanligt att Tv-journalisterna själva förekommer i bild någon gång under programmet för att ge sin syn på händelseförloppet. Journalister verkar även ofta som kommentatorer för att tolka och diskutera nyheter och reportage som andra journalister sammanställt. Förutom vanliga nyhetsinslag som brukar vara mellan 1-10 minuter producerar journalister även längre dokumentärer.

Radiojournalistik är likt Tv-journalistik med den stora skillnaden att förmedlingen av information endast sker genom ljud. Numera har det dock blivit vanligt att radiostationer kompletterar sin rapportering med rörliga bilder och texter som de publicerar på radiostationens webbplats. Vanligtvis inleds ett program ofta av en påannonsering och slutar med en avannonsering som görs av en presentatör. I dessa annonseringar ges information om vem som var reporter i programmet samt vilka som intervjuats.

Journalistik på internet

Sedan internets framfart på 1990-talet har webben utvecklats som ett helt nytt forum för spridandet av journalistik. På grund av detta har även en ny typ av journalistik vuxit fram där nyheterna når allmänheten snabbt. Nu för tiden är det vanligt att en papperstidning även publicerar sina artiklar i en nättidning som är antingen gratis eller nås via månatliga betalningar. I webbtidningarna förekommer det ofta att tidningarna väljer att komplettera artiklarna med videos.

En fördel med webbtidningar jämfört med papperstidningar är att materialet på internet kan uppdateras kontinuerligt utan att behöva kopplas till någon speciell upplaga. Genom användandet av internet kan webbtidningar även kommunicera via e-post och därmed nå ut till sin läsarkrets på ett annat sätt än vad papperstidningar kan. Dessa nya möjligheter leder även till utmaningar för de som arbetar med journalistik vilket har lagt grund för utvecklandet av olika journalistutbildningar som fokuserar på webbjournalistik.

Nyhetsbyråer

Nyhetsbyråer är företag som förmedlar nyheter, bilder och nyhetsrelaterat material till tidskrifter, tidningar, Tv-stationer och olika medier. De erbjuder olika typer av information som nyhetsmedier kan prenumerera på för att sedan kunna använda i sin rapportering. Vanligast är det att nyhetsbyråer arbetar för en stor mängd medier på nationell och internationell nivå. Exempel på vilken typ av information dessa förmedlar kan till exempel vara statschefers uttalanden eller meddelanden till allmänheten från företagsledare.

Nyheter, “klickisar” och “rundisar”

Slutligen finns det många olika typer och format av journalistiskt material som förekommer inom dessa olika grenar av journalistik. Dessa kan vara nyhetstexter och opinionstexter, förskrivna texter som till exempel runor för människor som gått bort, “klickisar”, vilket är ett annat namn för en liten nyhet som drar till sig många klick eller så kallade “rundisar” som är korta, lättsamma nyheter som används för att runda av en nyhetssändning på ett trevligt sätt.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.